Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens
Ayumu World
Ily Seys
Ommegangstraat 114 / 8870 Izegem / West-Vlaanderen / België
BTW: BE0750.917.778

 

I N H O U D S O P G A V E

Artikel 1:       Algemene bepalingen

Artikel 2:       Prijs

Artikel 3:       Aangeboden goederen

Artikel 4:       Online aankopen

Artikel 5:       Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikel 6:       Eigendomsvoorbehoud

Artikel 7:       Herroepingsrecht

Artikel 8:       Garantie

Artikel 9:       Klantendienst

Artikel 10:      Sancties voor niet-betaling

Artikel 11:      Eigendomsrecht van Ayumu op teksten en beeldmateriaal

Artikel 12:      Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Artikel 13:      Wijziging voorwaarden

Artikel 14:      Bewijs

Artikel 15:      Toepasselijk recht – Geschillen

 

Artikel 1:      Algemene bepalingen

De e-commerce website van Ayumu World, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Ommegangstraat 114 / 8870 Izegem / West-Vlaanderen / België,  BTW BE0750.917.778, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Ayumu World moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Ayumu World aanvaard zijn.

 

Artikel 2:      Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO (exclusief BTW) en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. De klant is verantwoordelijk voor elke extra kost die gepaard gaat met de betaaltransactie.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

 

Artikel 3:      Aangeboden goederen

Ayumu World is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Ayumu World is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

De producten van Ayumu World worden met de hand vervaardigd. Dit houdt in dat geen enkel product gelijk is aan elkaar. Daarnaast kunnen er kleine oneffenheden door ambachtelijke vervaardiging aanwezig zijn.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantenservice.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Ayumu World. Ayumu World kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4:      Online aankopen

De bestelprocedure bij Ayumu World verloopt als volgt: de Klant plaatst de artikelen in zijn/haar winkelwagen, daarna klikt de Klant door naar de ‘kassa’ waar een overzicht van de winkelwagen wordt weergegeven. Vervolgens dient de Klant zijn bestelling te controleren en uit te checken. De bevestiging gebeurt via het opgegeven e-mailadres van de klant. Daarna kiest de klant de verzendingsoptie en betaaloptie. Tenslotte accepteert de Klant de Algemene voorwaarden (dit document) en wordt het verkoopcontract op onze website gesloten.

Algemeen aanvaarden wij de volgende betaalmethodes: kredietkaarten, bancontact, Ideal, Sofort en Maestro.  We behouden ons het recht voor om bepaalde betalingsmethoden niet te aanvaarden voor een specifieke bestelling en te verwijzen naar andere betaalmethodes. Gelieve te noteren dat wij alleen betalingen aanvaarden van rekeningen binnen de Europese Unie (EU).

Ayumu World is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5:      Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen dat worden besteld via Ayumu World worden geleverd in België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland. De levering gebeurt door GLS, DPD, BPost of een andere pakjesdienst en hiervoor dient de klant extra kosten te betalen zoals vermeld in artikel 4 van de algemene voorwaarden.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen de 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, dient door de Klant onverwijld en zo snel mogelijk.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Ayumu World was geboden.

 

Artikel 6:      Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Ayumu World. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Ayumu World te wijzen. Ingeval de koper een consument is moet de instemming van de koper uit het geschrift zelf blijken. Het eigendomsvoorbehoud geldt dus enkel wanneer de consument zijn instemming met het beding uitdrukkelijk heeft ondertekend.

 

Artikel 7:      Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Ayumu World.

 • De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 • Het artikel moet onbeschadigd, gebruik dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen of niet gedragen zijn.
 • De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit heeft gekregen.

Ayumu World verbindt zich ertoe om binnen de 14 dagen na de dag waarop ze werd geïnformeerd van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen, de ontvangen betaling terug te storten

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant; Ayumu World (Ommegangstraat 114 / 8870 Izegem / West-Vlaanderen / België, contact@ayumuworld.be ) via een ondubbelzinnige verklaring ( per e-mail aanmelding voor retournering) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het retourformulier. Dit zal de Klant ontvangen na aanmelding van de retour via e-mail.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Ayumu World heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Ayumu World (Ommegangstraat 114 / 8870 Izegem / West-Vlaanderen / België).

 

Belangrijke aandachtspunten i.v.m. retourneren

 • De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
 • De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen.
 • Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Ayumu World zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Ayumu World kan door deze reden dan ook de retourverzending en de terugbetaling weigeren.

 • Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn, tenzij om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen

Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door ongeoorloofd gebruik van de Klant kan Ayumu World de retourverzending en de terugbetaling weigeren.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Ayumu World alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen (aankoop bedrag), aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Ayumu World op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen

 • Bij verkoopovereenkomsten kan Ayumu World wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 • Ayumu World betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Er is geen herroepingsrecht voor de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst

 

Artikel 8:      Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Ayumu World klantendienst en het artikel op zijn kosten (de klant) terug te bezorgen aan Ayumu World.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant, Ayumu World zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 • Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9:      Klantendienst

De klantendienst van Ayumu World is bereikbaar via e-mail op contact@ayumuworld.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10:    Sancties voor niet-betaling

Indien de klant een consument is, voorziet de wet een aantal belangrijke vereisten opdat zo een ‘schadebeding’ geldig zou kunnen zijn. Een van deze vereisten is dat het beding wederkerig moet zijn. Dit betekent dat er in de algemene voorwaarden of het contract ook een gelijkwaardige sanctie moet worden voorzien in het voordeel van de consument voor het geval u een deel van uw verplichtingen niet zou nakomen. Indien dus een schadevergoeding wordt voorzien in geval van laattijdige betaling door de consument, dan moet een vergelijkbare sanctie worden bedongen ten voordele van de consument ingeval uw onderneming de goederen of diensten niet of niet tijdig levert.

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Ayumu World beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.

Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Ayumu World zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

 

Artikel 11:           Eigendomsrecht van Ayumu op teksten en beeldmateriaal

De teksten op de webshop en sociale media van Ayumu World zijn hoogstpersoonlijk gemaakt en kunnen op geen enkel moment zonder toestemming worden overgenomen. Ayumu World is de eigenaar van deze teksten.

Beeldmateriaal

Alle foto’s, afbeeldingen en videofragmenten die worden gebruikt op onze website en sociale media zijn eigendom van Ayumu World. Zonder enige overeenkomst tussen Ayumu World en derde partij is het niet toegestaan om het beeldmateriaal voor doeleinden, uitdragend naar de buitenwereld te gebruiken.

 

Artikel 12:     Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Ayumu World om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 13:         Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Ayumu World. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 14:     Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als Elektronische communicaties vormen een “begin van bewijs”.
Ayumu World heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel.

 

Artikel 15:         Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.